Streszczenia

Zgłaszanie streszczeń

 1. Informacje ogólne

 • Streszczenie do 250 słów musi być zgłoszone w języku polskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania:
  – cel,
  – metodykę,
  – wyniki,
  – wnioski.
 • Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu zamieszczonego poniżej.
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 10.07.2019 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów.
 • Ocena recenzentów do 30.07.2019 r.
 1. Układ streszczenia

Streszczenie musi zawierać:

 • Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).
 • Pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów.
 • Nazwę instytucji oraz miejscowość.
 • Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki i wnioski oraz numer sesji, do której autorzy zgłaszają prezentację. Nie więcej niż 250 słów
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
 1. Zgłoś pracę do prezentacji: